Tumblr

White Ring // King Dude // West Coast Tour Starts Tomorrow! 10/27/10

 

#actualpain on Instagram

+++

@actualpain on Twitter